Takashi Anamizu
Senior Executive Officer
Tokyo Gas Co., Ltd